בעל רכב מדברי או רכב אשכול למענך אתה חייב להצטרף לאגודת אשכול! אגודה אשכול הינו הגורם היחידי בישראל שמטפל בך. הצטרפות לאגודת אשכול הינה חינם ומקנה לך הטבות רבות כולל חניה חינם בקניון ממילא ירושלים.

טופס הצטרפות לאגודת אשכול – לחץ להורדה

מלא כקובץ   WORD ושלח למוטי בר – נס במייל   [email protected]

תעודת רישום 57-006033-5 יפו סיור אגודה שיתופית

 

 

תקנון יפו סיור

 

פרק א'  פרטים על האגודה

 

 1. שם האגודה ומענה

 

 • יפו סיור אגודה שיתופית לבעלי רכב סיור בע"מ
 • שם באנגלית  Jaffa Tour Car  Cooperative  Association
 • כתובת האגודה – בית  אברמסון אורי הסבא משפולה 11 ת"א יפו 68088
 • טלפון: 03-6439251    נייד 052-6575735
 • סוגה – אגודה לשירותים

 

 1. מטרות האגודה

 

 • לפעול למען וכנציגי בעלי רכב סיור מול רשויות השלטון בישראל בכלל ומשרד התחבורה בפרט.
 • לפעול לקידומם ולרווחתם של בעלי רכב סיור בישראל בכלל ובאגודה בפרט.
 • לשמש כתאגיד רכב סיור לצורך רישום רכב סיור, וזאת על פי הוראות משרד התחבורה ולצורך קבלת הפטור מקצין בטיחות בתעבורה לתאגיד סיור עד 19 כלי רכב.
 • פעם בשנה ועד סוף חודש ינואר לרכז חידוש רישיונות הפעלה לחברים ועל פי הנוהל הקיים.
 • למסור את הטפסים הנדרשים ע"י משרד התחבורה במקרה של רכישה מכירה או חידוש רכב סיור.
 • אין במטרות האגודה כל עיסוק בנושאיים עסקיים וכספיים או בכל עיסוק אחר למעט האמור לעיל.
 • באגודה לא ינוהלו כספים או כל דבר אחר בעל ערך כספי.
 • האגודה תפעל בהתאם לחוק בכלל, ועל על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים הסעות סיור בפרט.

 

פרק ב'  חברות

 

 1. המייסדים

 

 • המייסדים הם חברי האגודה עם רישומם ע"י רשם האגודות השיתופיות.

 

 1. הכשירויות הדרושות לחברות באגודה.

 

 • כל אדם שיש לו אזרחות ישראלית.
 • לא פועל בניגוד למטרות ולאינטרסים של האגודה.
 • לא שייך לארגון אחר הנוגד את מטרות האגודה.
 • הינו בעל רכב סיור או היה בעל רכב סיור או מתכוון לרכוש רכב סיור.

 

 

 1. הוראות בדבר קבלת חברים לאגודה.
  • כל אדם שהינו כשיר לחברות באגודה.
  • הגיש בקשה הכוללת את כל הפרטים האישיים שלו הכוללים ת.ז כתובת מגורים, כתובת לדואר ודוא"ל.
  • התחייב לפעול על פי הוראות ועד האגודה.
 2. הועד יסמיך אחד מחבריו לטפל בבדיקת בקשות החברות ובמידה והבקשה תעמוד בקריטריונים הנ"ל יתקבל המבקש כחבר לאגודה וירשם בפנקס החברים.
 3. חברים שיתקבלו לאגודה יוכלו להצביע רק בתום חודשיים מיום קבלתם לאגודה.
 4. ערעור על סירוב לקבל חבר לאגודה ישמע בפני כל חברי הועד.
 5. פנקס החברים
  • פנקס החברים ינוהל בשני עותקים .
  • חברי הועד יפקחו על הרישום בפנקס החברים.
 6. סיום חברות
  • פקיעת החברות :
   • על פי דרישת החבר במכתב המודיע על בקשתו להפסיק להיות חבר.
   • במותו של החבר.
  • הוצאת חבר מהאגודה.
   • במידה ולא נשמע להוראות והחלטות הועד.
   • במידה והועד ימצא את החבר פועל בצורה לא הולמת וכנגד מטרות האגודה, או במידה והצטרף לגוף או כל ארגון אחר שמטרותיו מנוגדות למטרות האגודה.

הוועד יודיע לו בדואר רשום על הכוונה להפסיק את חברותו ויינתן לו זכות שימוע לטעון את טענותיו תוך 14 יום.

 

פרק ג'  רשויות האגודה

 

 1. האסיפה הכללית.
  • האסיפה הכללית תתכנס לפחות פעם בשנה לקראת ראש השנה או לקראת יריד התיירות הארצי החל בחודש פברואר.
  • הנושאים שיעמדו להצבעה יקבעו ע"י הועד וע"י החברים ובתנאי שהעלו לפחות חודשיים לפני כינוס האסיפה והעלו לאתר האינטרנט של האגודה.
  • כינוס אסיפה שלא מן המניין – חברי הוועד רשאים לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין בנסיבות הבאות:
   • על פי החלטת 2/3 מחברי הוועד.
   • דרישה בכתב בחתימתם של 10% מכלל החברים.

הליכי זימון האסיפה שלא מן המניין יהיו זהים לאלה של אסיפה רגילה וכמפורט מטה.

 • תינתן הודעה בפרק זמן של 30 ימים לפחות באמצעות דוא"ל ובאמצעות פרסום באתר האינטרנט של האגודה.
 • המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הינו רבע ממספר החברים.
 • לכל חבר יש זכות הצבעה של קול אחד.
 • ההצבעות תתקיימנה באופן פומבי.
 • במהלך כל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול ע"י אחד מחברי הועד, וירשמו בו כל תוצאות ההצבעות כולל בעד נגד ונמנעים.
 • האסיפה תבחר בתחילת הישיבה יו"ר ומזכיר והם ידאגו לניהול הישיבה ולניהול הפרוטוקול.
 • הפרוטוקול ייבדק וייחתם ע"י יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה.
 • בנוסף לאמור אסיפה כללית שנתית תדון בנושאים המחייבים בתקנות האגודות השיתופיות.

 

 1. ועד האגודה .
  • ועד האגודה ימנה 3 חברים אשר יבחרו באסיפה הכללית.
  • עד שיבחר ועד ישמשו 3 מייסדים כוועד זמני. הבחירות יתקיימו תוך 3 חודשים.
  • תפקידי ועד האגודה
   • לייצג לנהל ולקדם את כל מטרות האגודה.
   • לייצג את כל החברים באגודה בפני המוסדות הציבוריים כשיידרש.לארגן את התכנסות האסיפה הכללית ואת הבחירות.
  • הועד יתכנס לישיבה אחת ל – 6 חודשים, או במידה ו- 3 חברי ועד דורשים זאת, או 5% מחברי האגודה ידרשו לכנסו.
  • נושאים לדיון בוועד.
   • כל הנושאים לדיון יועלו וירשמו ע"י המזכיר עד לשבוע לפני כינוס הועד.
   • רשאים להעלות נושאים לדיון בוועד כל חברי האגודה.
  • מניין חוקי מחייב לישיבות הועד, וקבלת החלטות הינו לפחות 3 חברי ועד.
  • בישיבות הועד יכולים להיות נוכחים כל החברים וגם אורחים ובלבד שהשתתפותם תואמה מראש ואושרה ע"י המזכיר.
  • תפקידי יו"ר הועד
   • לתכנן את פעילות האגודה ולטוות דרכי פעולה.
   • להיות הנציג הרשמי של האגודה בפני הרשויות.
   • להנחות ולהטיל משימות על הועד ועל חברי האגודה שיבחרו לנושאים מסוימים.
   • לנהל ולתאם את הועד.
   • לשמש כמכריע בעל זכות של 2 קולות במקרה של שוויון במספר הקולות.
   • לשמור ולעקוב אחר עותק מפנקס החברים.
  • תפקידי חברי הועד .
   • לנהל את כל הרישומים הנדרשים בניהול האגודה כולל:
    • איסוף נושאים לדיון מחברי הועד או מבקשות החברים.
    • הכנת רשימת המשתתפים בישיבות הועד.
    • הכנת פרוטוקולים של ישיבות הועד.
    • הכנת נושאים לדיון והצבעה באסיפה הן מהוועד והן מהחברים.
    • הכנת פרוטוקול של האסיפה הכללית.
    • עדכון אתר האינטרנט בכל התכתבותו והפרוטוקולים.
   • לנהל ולשמור את פנקס החברים.
  • לפעול ע"פ הוראות משרד התחבורה ובהתייחס לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים או כל הוראה אחרת ובנוסף לפעול ע"פ האמור לעיל:

 

"ניתן רישיון לתאגיד לא יעשה אדם אחר כל שינוי בתאגיד ע"י חבר או שותף או ע"י החלפת או ע"י ביטול מניות. העברתן והקצאתן מחדש בין שנעשו בין חברי התאגיד בינם לבין עצמם, ובין שנעשו ע"י מי שאינו חבר התאגיד אלא בהסכמה בכתב שנתקבלה קודם לכן מן המפקח על התעבורה במשרד התחבורה".

 

 1. הוראות בדבר בחירת ועד, יו"ר ועד.
  • הבחירות לוועד
   • הבחירות לוועד יתקיימו אחת לשנתיים באסיפה הכללית.
   • החברים יציעו מועמדות.
   • חבר יכול להציע עצמו או חבר אחר אחד בלבד.רשימת המעומדים תמצא באתר האינטרנט כולל פרטים על המועמדים לפחות חודשיים לפני ההצבעה.
   • הבחירות יהיו גלויות בפתקים ביום ההצבעה.
   • כל חבר יצביע עבור מועמד אחד.
   • כל מועמד שיצביעו עבורו יקבל נקודה אחת.

 

 

 • שלושת המועמדים עם מספר הנקודות הגבוה ביותר יזכו בבחירות והם יהוו את ועד האגודה למשך שנתיים.
 • במידה ולא יהיו יותר משלושה מועמדים לא יתקיימו בחירות ושלושת המועמדים שהציעו עצמם יקבלו עליהם את תפקיד הועד.
 • הבחירות ליו"ר הועד.
  • שלושת חברי הועד יצביעו בהצבעה גלויה כל אחד למועמד אחד.
  • מי שקיבל את המניין הגדול ביותר של קולות יהיה יו"ר הועד.

 

פרק ד'  הון ועסקי האגודה

 

 1. לאגודה לא יהיה הון או כספים לצורך כלשהו.

 

פרק ה'  שונות

 

 1. הליכי קבלת החלטות בדבר שינויים בתקנות האגודה.
  • כל חבר רשאי להגיש בקשה לשינוי או תוספות לתקנות האגודה לאחד מחברי ועד האגודה אשר יכין את הבקשה לפי הצורך ויגיש אותה לוועד.
  • מניין כלל הקולות הנדרש להצבעה זו הינו לפחות שני שליש מכלל חברי האגודה, אשר השתתפו בהצבעה ומהם שלושה רבעים תמכו בשינוי.
  • תיתכן אסיפה כללית נדחית לשינוי תקנון.
  • הבקשה תוגש לרשם האגודות תוך 180 יום, מיום קבלת ההחלטה באסיפה הכללית כולל כל המסמכים הנלווים לבקשה כפי שמפורט בסעיף 7 לתקנות האגודות השיתופיות.

 

 

 

חתימת המייסדים.     (תקנון בן 4 עמודים)

 

 

 1. _______________ 2. _________________   3.__________________

 

 

 1. _______________ 5. _________________   6. __________________

 

 

 1. _______________ 8. _________________   9. __________________

 

 

 

 

פדני תכשיטים