תיקון תקנה 579 – תאגיד רכב אשכול ותאגיד מדברי עד 19 כלי רכב פטורים מקצין בטיחות

מנכ"ל משרד התחבורה הבטיח בשנת 2011 אבל בגלל הפקידים שלו

ולבסוף רק בזכות עוד 2 עתירות שונתה תקנה 579

ורכב אשכול בתאגיד עד 19 כלי רכב זכה בפטור מקצין בטיחות.

 

תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ב-2012  – רפורמה בתחום קציני הבטיחות

(נוסח מיום 17.6.12 לאחר בחינת הערות הארגונים)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(23א) לפקודת התעבורה[1] (להלן-הפקודה),

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת [2]

וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977[3] אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 579 1. בתקנה 579 לתקנות התעבורה , התשכ"א-1961 [4] (להלן-התקנות העיקריות) –
(1)       בתקנת משנה (1) במקום פרטים (א) ו-(ב) בטבלה  יבוא:
"טור א'                                                                            טור ב'
(א)      רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו                          40           הוא פרטי או שצוין ברישיונו כמרכב אחוד                                                           רכב מסוג N2, O2
(ב)       אוטובוס פרטי, מונית, רכב סיור ,רכב מדברי          20          רכב עבודה, רכב  מסוג N2 , L, T2 , T3,O3, O4
(2)       בתקנת משנה (2)-
           (א)    במקום פסקה (א) יבוא:                                                                                    "(א)   מוביל כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 [5];
           (ב)      בפסקה (ב) בסופה יבוא:                                                                                "(להלן-צו הפיקוח) למעט משרד להסעת סיור ברכב סיור                      כמשמעותו בסעיף 23 לצו הפיקוח שאינו נותן שירות                              באוטובוס ומשרד להסעת סיור ברכב מדברי כמשמעותו בסעיף                      24 לצו הפיקוח."
(3)       בהגדרת "כלי רכב" המילים "למעט אופנוע"-יימחקו

 

פדני תכשיטים