בעל רכב מדברי או רכב אשכול למענך אתה חייב להצטרף לאגודת אשכול!  אגודת אשכול היננ הגורם היחידי בישראל שמטפל בך. הצטרפות לאגודת אשכול הינה חינם ומקנה לך הטבות רבות.

טופס הצטרפות / עדכון פרטים אגודת אשכול – לחץ להורדה 

אגודת רכב מדברי תעודת רישום 57-005870-1

רישיון למשרד רכב מדברי 4180

רישיון להפעלת משרד להסעות ברכב מדברי מס. 4180 לשנת 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנון אגודת רכב מדברי

 

פרק א'  פרטים על האגודה

 

 1. שם האגודה ומענה

 

 • אגודת רכב מדברי אגודה שיתופית לבעלי רכב מדברי בע"מ
 • שם באנגלית Desert Car Cooperative  Association
 • כתובת האגודה – בית עמנואל נורמן  רח' ארבל 28  מבשרת ציון 90805
 • כתובת לדואר – כנ"ל
 • טלפון 02-5343660 נייד 050-5209793   פקס   02-5700381
 • סוגה – אגודה לשירותים

 

 1. מטרות האגודה

 

 • לפעול למען וכנציגי בעלי רכב מדברי מול רשויות השלטון בישראל בכלל ומשרד התחבורה בפרט.
 • לפעול לקידומם ולרווחתם של בעלי רכב מדברי בישראל בכלל ובאגודה בפרט.
 • לשמש כתאגיד רכב מדברי לצורך רישום רכב מדברי, וזאת על פי הוראות משרד התחבורה ולצורך קבלת הפטור מקצין בטיחות בתעבורה.
 • פעם בשנה ועד סוף חודש ינואר לרכז חידוש רישיונות הפעלה לחברים ועל פי הנוהל הקיים.
 • למסור את הטפסים הנדרשים ע"י משרד התחבורה במקרה של רכישה מכירה או חידוש רכב מדברי.
 • אין במטרות האגודה כל עיסוק בנושאיים עסקיים וכספיים או בכל עיסוק אחר למעט האמור לעיל.
 • באגודה לא ינוהלו כספים או כל דבר אחר בעל ערך כספי.
 • האגודה תפעל בהתאם לחוק בכלל, ועל על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים הסעות סיור בפרט.

 

פרק ב'  חברות

 

 1. המייסדים

 

 • המייסדים הם חברי האגודה עם רישומם ע"י רשם האגודות.

 

 

 1. הכשירויות הדרושות לחברות באגודה.

 

 • כל אדם שיש לו אזרחות ישראלית.
 • לא פועל בניגוד למטרות ולאינטרסים של האגודה.
 • לא שייך לארגון אחר הנוגד את מטרות האגודה.
 • הינו בעל רכב מדברי או היה בעל רכב מדברי או מתכוון לרכוש רכב מדברי.

 

 

 1. הוראות בדבר קבלת חברים לאגודה.
  • כל אדם שהינו כשיר לחברות באגודה.
  • הגיש בקשה הכוללת את כל הפרטים האישיים שלו הכוללים ת.ז כתובת מגורים, כתובת לדואר ודוא"ל.
  • התחייב לפעול על פי הוראות ועד האגודה.
 2. הועד יסמיך אחד מחבריו לטפל בבדיקת בקשות החברות ובמידה והבקשה תעמוד בקריטריונים הנ"ל יתקבל המבקש כחבר לאגודה וירשם בפנקס החברים.
 3. חברים שיתקבלו לאגודה יוכלו להצביע רק בתום חודשיים מיום קבלתם לאגודה.
 4. ערעור על סירוב לקבל חבר לאגודה ישמע בפני כל חברי הועד.
 5. פנקס החברים
  • פנקס החברים ינוהל בשני עותקים .
  • חברי הועד יפקחו על הרישום בפנקס החברים.
 6. סיום חברות
  • פקיעת החברות :
   • על פי דרישת החבר במכתב המודיע על בקשתו להפסיק להיות חבר.
   • במותו של החבר.
  • הוצאת חבר מהאגודה.
   • במידה ולא נשמע להוראות והחלטות הועד.
   • במידה והועד ימצא את החבר פועל בצורה לא הולמת וכנגד מטרות האגודה, או במידה והצטרף לגוף או כל ארגון אחר שמטרותיו מנוגדות למטרות האגודה.

 

הוועד יודיע לו בדואר רשום על הכוונה להפסיק את חברותו ויינתן לו זכות שימוע לטעון את טענותיו תוך 14 יום.

 

פרק ג'  רשויות האגודה

 

 1. האסיפה הכללית.

 

 • האסיפה הכללית תתכנס לפחות פעם בשנה לקראת ראש השנה או לקראת יריד התיירות הארצי החל בחודש פברואר.
 • הנושאים שיעמדו להצבעה יקבעו ע"י הועד וע"י החברים ובתנאי שהעלו לפחות חודשיים לפני כינוס האסיפה והעלו לאתר האינטרנט של האגודה.
 • כינוסה של האסיפה הכללית שלא מן המניין.
  • על פי החלטת הוועד.
  • במידה ותידרש בחתימתם של 10% מכלל החברים.
 • תינתן הודעה בפרק זמן של 30 ימים לפחות באמצעות דוא"ל ובאמצעות פרסום באתר האינטרנט של האגודה.
 • המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הינו רבע ממספר החברים.
 • לכל חבר יש זכות הצבעה של קול אחד.
 • ההצבעות תתקיימנה באופן פומבי.
 • במהלך כל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול ע"י אחד מחברי הועד, וירשמו בו כל תוצאות ההצבעות כולל בעד נגד ונמנעים.
 • האסיפה תבחר בתחילת הישיבה יו"ר ומזכיר והם ידאגו לניהול הישיבה ולניהול הפרוטוקול.
 • בנוסף לאמור אסיפה כללית שנתית תדון בנושאים המחייבים בתקנות האגודות השיתופיות.

 

 1. ועד האגודה .

 

 • ועד האגודה ימנה 5 חברים אשר יבחרו באסיפה הכללית.
 • עד שיבחר ועד ישמשו 5 מייסדים כוועד זמני. הבחירות יתקיימו תוך 3 חודשים.

 

 • תפקידי ועד האגודה
  • לייצג לנהל ולקדם את כל מטרות האגודה.
  • לייצג את כל החברים באגודה בפני המוסדות הציבוריים כשיידרש.לארגן את התכנסות האסיפה הכללית ואת הבחירות.
 • הועד יתכנס לישיבה אחת ל – 6 חודשים, או במידה ו- 3 חברי ועד דורשים זאת, או 5% מחברי האגודה ידרשו לכנסו.

 

 • נושאים לדיון בוועד.
  • כל הנושאים לדיון יועלו וירשמו ע"י המזכיר עד לשבוע לפני כינוס הועד.
  • רשאים להעלות נושאים לדיון בוועד כל חברי האגודה.
 • מניין חוקי מחייב לישיבות הועד, וקבלת החלטות הינו לפחות 3 חברי ועד.
 • במידה ויהיה שוויון במספר הקולות ליו"ר תינתן זכות הכרעה באמצעות קול נוסף.
 • במידה ויו"ר הועד לא נוכח בישיבה למזכיר תהיה זכות הכרעה ע"י קול נוסף.
 • בישיבות הועד יכולים להיות נוכחים כל החברים וגם אורחים ובלבד שהשתתפותם תואמה מראש ואושרה ע"י המזכיר.

 

 • תפקידי יו"ר הועד
  • לתכנן את פעילות האגודה ולטוות דרכי פעולה.
  • להיות הנציג הרשמי של האגודה בפני הרשויות.
  • להנחות ולהטיל משימות על הועד ועל חברי האגודה שיבחרו לנושאים מסוימים.
  • לנהל ולתאם את הועד.
  • לשמש כמכריע בעל זכות של 2 קולות במקרה של שוויון במספר הקולות.
  • לשמור ולעקוב אחר עותק מפנקס החברים.

 

 • תפקידי חברי הועד .
  • לנהל את כל הרישומים הנדרשים בניהול האגודה כולל:
   • איסוף נושאים לדיון מחברי הועד או מבקשות החברים.
   • הכנת רשימת המשתתפים בישיבות הועד.
   • הכנת פרוטוקולים של ישיבות הועד.
   • הכנת נושאים לדיון והצבעה באסיפה הן מהוועד והן מהחברים.
   • הכנת פרוטוקול של האסיפה הכללית.
   • עדכון אתר האינטרנט בכל התכתבותו והפרוטוקולים.
  • לנהל ולשמור את פנקס החברים.

 

 1. הוראות בדבר בחירת ועד, יו"ר ועד.
  • הבחירות לוועד
   • הבחירות לוועד יתקיימו אחת לשנתיים באסיפה הכללית.
   • החברים יציעו מועמדות.
   • חבר יכול להציע עצמו או חבר אחר אחד בלבד.רשימת המעומדים תמצא באתר האינטרנט כולל פרטים על המועמדים לפחות חודשיים לפני ההצבעה.
   • הבחירות יהיו גלויות בפתקים ביום ההצבעה.
   • כל חבר יצביע עבור מועמד אחד.
   • כל מועמד שיצביעו עבורו יקבל נקודה אחת.

 

 

 • שלושת המועמדים עם מספר הנקודות הגבוה ביותר יזכו בבחירות והם יהוו את ועד האגודה למשך שנתיים.
 • במידה ולא יהיו יותר משלושה מועמדים לא יתקיימו בחירות ושלושת המועמדים שהציעו עצמם יקבלו עליהם את תפקיד הועד.
 • הבחירות ליו"ר הועד.
  • שלושת חברי הועד יצביעו בהצבעה גלויה כל אחד למועמד אחד.
  • מי שקיבל את המניין הגדול ביותר של קולות יהיה יו"ר הועד.

 

פרק ד'  הון ועסקי האגודה

 

 1. לאגודה לא יהיה הון או כספים לצורך כלשהו.

 

פרק ה'  שונות

 

 1. הליכי קבלת החלטות בדבר שינויים בתקנות האגודה.
  • כל חבר רשאי להגיש בקשה לשינוי או תוספות לתקנות האגודה לאחד מחברי ועד האגודה אשר יכין את הבקשה לפי הצורך ויגיש אותה לוועד.
  • הועד ידון בבקשת השינוי או/ו התוספת ויוכל להחליט כמפורט:
   • לדחות את הבקשה.
   • לעדכן או לשנות את הבקשה.
  • לאחר שהבקשה לשינוי או/ו תוספת לתקנון עברה דיון בוועד ונוסחה כנדרש היא תיחתם ע"י 2 מחברי הועד ותובא להחלטה בהצבעה בפני האסיפה כנדרש בסעיף 7 לתקנות האגודות השיתופיות.
  • החלטה שתהיה חתומה ע"י 10% מהחברים תבוא להצבעה בפני האסיפה גם בניגוד להחלטת הועד.
  • מניין כלל הקולות הנדרש להצבעה זו הינו לפחות שני שליש מכלל חברי האגודה, אשר השתתפו בהצבעה ומהם שלושה רבעים תמכו בשינוי.
  • תיתכן אסיפה כללית נדחית לשינוי תקנון.
  • הבקשה תוגש לרשם האגודות תוך 180 יום, מיום קבלת ההחלטה באסיפה הכללית כולל כל המסמכים הנלווים לבקשה כפי שמפורט בסעיף 7 לתקנות האגודות השיתופיות.

 

 

 

חתימת המייסדים.     (התקנון בן 4 עמודים)

 

 

 1. _______________ 2. _________________   3.__________________

 

 

 1. _______________ 5. _________________   6. __________________

 

 

 1. _______________ 8. _________________   9. __________________

 

 

 

 

 

פדני תכשיטים